Nội dung kiến thức

Đặc điểm của cơ thể sống
Có sự trao đổi chất với môi trường.
- Lớn lên.
- Sinh sản.

Đặc điểm chung của thực vật
Tự tổng hợp được chất hữu cơ.
Phần lớn không có khả năng di chuyển.
Phản ứng chậm với các kích thích từ bên ngoài.

Cấu tạo của tế bào thực vật
Vách tế bào: làm cho tế bào có hình dạng nhất định.
Màng sinh chất: bao bọc ngoài chất tế bào.
Chất tế bào: là chất keo lỏng, chứa các bào quan như lục lạp.
Nhân: điều khiển mọi hoạt động của tế bào.

Sự lớn lên và phân chia của tế bào
- Tế bào ở mô phân sinh có khả năng chia, giúp cây sinh trưởng và phát triển.
- Quá trình phân chia tế bào:
+ Hình thành 2 nhân.
+ Chất tế bào phân chia.
+ Vách tế bào hình thành ngăn đôi tế bào cũ thành 2 tế bào con.