Chọn lớp
6
7
8
9
10
11
12

Nội dung kiến thức

Nguyên tố hóa học
- Các nguyên tố HH cấu tạo nên cơ thể sống: C, H, O, N, Ca, P, K, S, Na, Cl, Mg…
- Các nguyên tố C, H, O, N chiếm 96% khối lượng cơ thể sống.
* Phân loại
- Nguyên tố đa lượng: là những nguyên tố có lượng chứa lớn hơn 0,01% khối lượng khô của cơ thể.
Vd: C, H, O, N, P, K, S, Ca, rightwards arrowCó vai trò quan trọng trong việc cấu tạo nên các đại phân tử hữu cơ trong TB (Prôtêin, Cacbon hiđrat, lipit và a.Nuclêic).
- Nguyên tố vi lượng: là những nguyên tố có lượng chứa nhỏ hơn 0,01% khối lượng khô của cơ thể.
Vd: F, Cu, Fe, Mn, Mo, Se, Zn, Co, Bo, I, G...
rightwards arrow tham gia vào các quá trình sống cơ bản của tế bào.

Nước và vai trò của nước trong tế bào
Cấu trúc và đặc tính hóa lý của nước
* Cấu trúc hóa học của nước
- Phân tử nước được cấu tạo từ 1 nguyên tử ôxi kết hợp với 2 nguyên tử hiđrô bằng các liên kết cộng hóa trị.
* Đặc tính hóa lý của nước
- Phân tử nước có tính phân cực: do đôi e- dùng chung trong mối liên kết bị kéo lệch về phía ôxi nên phân tử nước có 2 đầu tích điện trái dấu => phân tử nước này hút phân tử nước kia và hút các phân tử phân cực khác.
Vai trò của nước đối với tế bào
- Là thành phần chính cấu tạo nên tế bào và là dung môi hòa tan nhiều chất cần thiết cho sự sống.
- Là môi trường cho các phản ứng sinh hóa xảy ra.
- Làm ổn định nhiệt của cơ thể sinh vật cũng như nhiệt độ của môi trường.