Chọn lớp
6
7
8
9
10
11
12

Nội dung kiến thức

Khái niệm hô hấp tế bào
Khái niệm
- Là quá trình trong đó các phân tử cacbohiđrat bị phân giải đến CO2 và H2O, đồng thời giải phóng năng lượng cho các hoạt động sống dưới dạng ATP.
+ TB nhân thực: xảy ra ở ti thể.
+ TB nhân sơ : ở TB chất.
- Phương trình tổng quát:
straight C subscript 6 straight H subscript 12 straight O subscript 6 space plus space 6 straight O subscript 2 space rightwards arrow 6 CO subscript 2 space plus space 6 straight H subscript 2 straight O space plus NL (nhiệt + ATP)
Bản chất
- Là một chuỗi các phản ứng oxi hóa khử
- Năng lượng được giải phóng từ từ
- Tốc độ nhanh hay chậm tùy thuộc vào nhu cầu của TB.
- Hô hấp tế bào có 3 giai đoạn chính: Đường phân chu trình Crep, chuỗi truyền electron hô hấp.

Các giai đoạn của quá trình hô hấp tế bào
Đường phân
- Vị trí: xảy ra trong bào tương.
- Nguyên liệu : Glucôzơ, ATP, ADP, NAD+
- Diễn biến:
Glucôzơ rightwards arrow 2a.Piruvic + 2ATP + 2NADH
- Sản phẩm: 2a.Piruvic, 2 ATP, 2 NADH
Chu trình Crep
- Vị trí: Chất nền ti thể
- Nguyên liệu: 2 A. Piruvic
- Diễn biến:

  • 2 A.Piruvic rightwards arrow 2 Axêtyl-CoA + 2CO2 + 2NADH
  • 2Axêtyl-CoA rightwards arrow 4CO2 + 2ATP +  6NADH, 2FADH2

- Sản phẩm: 6CO2, 2ATP, 8NADH, 2FADH2
Chuỗi truyền Electron hô hấp
- Vị trí: màng  trong ti thể
- Nguyên liệu: 10 NADH, 2FADH2.
- Diễn biến: Electron từ NADH và FADH2 được truyền đến O2 qua các phản ứng ôxi hóa khử.
- Sản phẩm: H2O, 34ATP
* Kết thúc qt hô hấp tế bào từ 1 phân tử glucôzơ sẽ thu được 38 ATP