Chọn lớp
6
7
8
9
10
11
12

Nội dung kiến thức

Giới và hệ thống phân loại 5 giới
Khái niệm giới
- Giới là đơn vị phân loại lớn nhất bao gồm các ngành SV có chung những đặc điểm nhất định.
Hệ thống phân loại 5 giới
- Giới khởi sinh (Monera)
- Giới nguyên sinh (Prôtista).
- Giới nấm (Fungi).
- Giới thực vật (Plantae).
- Giới động vật (Animalia).

Đặc điểm của Giới Khởi sinh (Monera)
- Là những sinh vật nhân sơ, cơ thể đơn bào.
- Dinh dưỡng theo kiểu dị dưỡng hoặc tự dưỡng.
- Bao gồm các loài vi khuẩn.

Đặc điểm của Giới Nguyên sinh: (Protista)
- Là những sinh vật nhân thực, cơ thể đơn bào hoặc đa bào.
- Dinh dưỡng theo kiểu dị dưỡng hoặc tự dưỡng.
- Bao gồm: Tảo, nấm nhầy và động vật nguyên sinh.

Đặc điểm của Giới Nấm: (Fungi)
- Tế bào nhân thực, cơ thể đơn bào hoặc đa bào.
- Dinh dưỡng theo kiểu dị dưỡng hoại sinh.
- Đại diện: nấm rơm, nấm mốc, nấm men,…

Đặc điểm của Giới Thực vật: (Plantae)
- Cơ thể đa bào, nhân thực, có thành Xenlulôzơ.
- Có khả năng quang hợp, dinh dưỡng theo kiểu quang tự dưỡng.
- Gồm 4 ngành: Rêu, Quyết, Hạt trần, Hạt kín.
- Vai trò: cung cấp nguồn thực phẩm, dược liệu, nguyên liệu, điều hòa khí hậu, giữ nguồn nước ngầm,… cho con người.

Đặc điểm của Giới Động vật: (Amialia)
- Cơ thể đa bào, nhân thực.
- Dinh dưỡng theo kiểu dị dưỡng
- Gồm 9 ngành sinh vật: Thân lỗ, Ruột khoang, Giun dẹp, Giun tròn, Giun đốt, Thân mềm, Chân khớp, Da gai, Động vật có xương sống.
- Có vai trò quan trọng với tự nhiên và con người.  
* Sự đa dạng sinh học được hiểu là sự đa dạng về số lượng, thành phần loài, quần thể và quần xã.