Nội dung kiến thức

Rể là cơ quan hấp thụ nước và ion khoáng
Hình thái của hệ rễ


Rễ cây phát triển nhanh bề mặt hấp thụ

- Rễ đâm sâu, lan rộng và sinh trưởng liên tục hình thành nên số lượng khổng lồ các lông hút, làm tăng diện tích bề mặt tiếp xúc với đất giúp cây hấp thụ được nhiều nước và muối khoáng.

- Tế bào lông hút có thành tế bào mỏng, không thấm cutin, có áp suất thẩm thấu lớn.

Cơ chế hấp thu nước và ion khoáng ở rễ
Hấp thụ nước và các ion khoáng từ đất vào tế bào lông hút

* Hấp thụ nước

Nước được hấp thụ liên tục từ đất vào tế bào lông hút theo cơ chế thụ động (thẩm thấu): đi từ môi trường nhược trương (đất) vào môi trường ưu trương (tế bào lông hút)

* Hấp thụ muối khoáng

- Các ion khoáng xâm nhập vào tế bào rễ cây một cách chọn lọc theo 2 cơ chế:

+ Thụ động: Cơ chế khuếch tán từ nơi có nồng độ ion khoáng cao (đất) đến nơi có nồng độ thấp (tế bào long hút).

+ Chủ động: Di chuyển ngược chiều gradien nồng độ từ nơi có nồng độ ion khoáng thấp (đất) đến nơi có nồng độ ion khoáng cao (tế bào lông hút) và cần năng lượng.

Dòng nước và các ion khoáng đi từ lông hút vào mạch gỗ của rễ

- Theo 2 con đường:

+ Con đường gian bào : đi qua thành tế bào và khoảng gian bàoà nhanh, không được chọn lọc.

+ Con đường tế bào chất: đi qua cầu nối nguyên sinh chất giữa các tế bào, chậm, được chọn lọc.

Ảnh hưởng của các nhân tố môi tường đối với quá trình hấp thụ nước và ion khoáng ở rễ
- Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình hấp thụ nước và các ion khoáng là: Nhiệt độ, ánh sáng, oxy, pH, đặc điểm lí hóa của đất…

- Hệ rễ cây ảnh hưởng đến môi trường.