Nội dung kiến thức

Khái niệm về cảm ứng động vật
- Cảm ứng ở động vật là khả năng tiếp nhận kích thích và phản ứng với kích thích từ môi trường sống, đảm bảo cho sinh vật tồn tại và phát triển.

- Cảm ứng ở động vật có tổ chức thần kinh nhờ 1 “cung phản xạ gồm:

+ Bộ phận tiếp nhận kích thích.

+ Đường dẫn truyền vào.

+ Bộ phận phân tích và tổng hợp.

+ Đường dẫn truyền ra.

+ Bộ phận  trả lời kích thích.

Cảm ứng ở các nhóm động vật chưa có tổ chức thần kinh
- Đối tượng:Động vật có cơ thể đơn bào

- Hình thức trả lời kích thích: phản ứng lại kích thích bằng chuyển động cơ thể hoặc co rút chất nguyên sinh.

Cảm ứng ở động vật có hệ thần kinh dạng ống

Đối tượng: Cá, lưỡng cư, bò sát, chim, thú

Cấu trúc của Hệ TK dạng ống

- Cấu tạo gồm 2 phần:

* Thần kinh trung ương.

+ Não: não ttrước, não trung gian, não giữa, não sau và hành não.

+ Tủy sống: nằm trong cột sống.

* Thần kinh ngoại biên: Dây thần kinh và hạch thần kinh.

Hệ thần kinh dạng ống có cấu tạo phức tạp và hoàn thiện dần nên các hoạt động của động vật ngày càng hoàn thiện và chính xác hơn.

Hoạt động của hệ thần kinh dạng ống

Hệ thần kinh dạng ống hoạt động theo nguyên tắc phản xạ bao gồm:

- Phản xạ không điều kiện: Do một số tế bào thần kinh nhất định tham gia, không phải qua học tập.

- Phản xạ có điều kiện: Do một số lượng lớn tế bào thần kinh tham gia, đặc biệt là tế bào thần kinh võ não, thường qua quá trình học tập.

 - Cùng với sự tiến hóa của hệ thần kinh dạng ống, số lượng các phản xạ ngày càng nhiều, đặc biệt là các phản xạ có điều kiện ngày càng tăng à động vật ngày càng thích nghi tốt hơn với môi trường sống.