Tiêu đề kiến thức

Nội dung kiến thức

Khái niệm hướng động
- Hướng động: Là hình thức phản ứng của cơn quan thực vật đối với kích thích từ một hướng xác định.

- 2 kiểu hướng động :

+ Hướng động dương: Vận động sinh trưởng hướng về nguồn kích thích.

+ Hướng động âm: Vận động tránh xa nguồn kích thích.

- Cơ chế hướng động: Là sự sinh trưởng không đồng đều của các tế bào tại hai phía đối diện nhau của cơ quan (thân, rể, lá, mầm…)

- Nguyên nhân : Do hocmôn auxin di chuyển từ phiá bị  kích thích đến phiá không bị kích thích rightwards arrow phiá không bị kích thích có nhiệt độ auxin cao hơn nên kích thích tế bào sinh trưởng  mạnh hơn

Các kiểu hướng động

Các kiểu hướng động

Khái niệm

Tác nhân

Đặc điểm hướng động

Vai trò

Hướng sáng

Là phản ứng sinh trưởng của thực vật đối với ánh sáng.

ánh sáng

Thân: hướng sáng dương
Rễ: hướng sáng âm

Tìm đến nguồn ánh sáng để quang hợp

Hướng trọng lực

Phản ứng sinh trưởng của cây đối với trọng lực

Đất/trọng lực

Rể cây: hướng trọng lực dương
Thân: hướng trọng lực âm

giúp rễ mọc vào đất để giữ cây, hút nước và các chất khoáng có trong đất

Hướng hóa

Là phản ứng sinh trưởng của cây đối với các hợp chất hóa học

Các chất hóa học axit, kiềm, muối khoáng, hoocmôn

- Các CQST' của cây hướng tới nguồn chất khoáng: hướng hóa dương
- Các CQST' của cây tránh xa nguồn chất độc: hướng hóa âm

Giúp rễ cây sinh trưởng tới nguồn nước và phân bón để dinh dưỡng.

Hướng nước

Là phản ứng sinh trưởng của thực vật hướng theo nguồn nước.

Nước

Rể: hướng nước dương
Thân: hướng nước âm

rễ tìm đến được nguồn nước

Hướng tiếp xúc

Là phản ứng sinh trưởng của thực vật với sự tiếp xúc.

Sự va chạm

- Các tế bào không được tiếp xúc, sinh trưởng
- Các tế bào phía tiếp xúc, không sinh trưởng

giúp cây quấn quanh giá thể à bảo vệ, vươn lên cao.

Vai trò của hướng động trong đời sống thực vật
Hướng động giúp cây thích nghi với sự biến đổi của môi trường để tồn tại và phát triển