Nội dung kiến thức

Khái quát về hô hấp ở Thực vật

Hô hấp ở thực vật là gì?

- Hô hấp ở thực vật là quá trình chuyển đổi năng lượng từ các phân tử cacbohiđrat bị phân giải thành CO2 ,H2O và giải phóng năng lượng dưới dạng nhiệt năng và hóa năng trong ATP.

Phương trình hô hấp tổng quát

C6H12O6 + 6 0rightwards arrow 6CO2 + 6H2O + năng lượng (ATP + Q)

Vai trò của hô hấp đối với thực vật

- Duy trì nhiệt độ thuận lợi cho các hoạt động sống của cây.

- Cung cấp ATP( năng lượng) cho các hoạt động sống của cây.

- Sản phẩm trung gian là nguyên liệu để tổng hợp chất hữu cơ

Con đường hô hấp ở thực vật

Các con đường phân giải

Diễn biến

Phân giải hiếu khí

Đường phân

- Nơi xảy ra: tế bào chất.

- Nguyên liệu: Cacbohiđrat ví dụ: glucôzơ

- Sản phẩm: 2 ATP, H2O, 2 axit piruvic (CH3COCOOH)

- Sơ đồ: Glucôzơ  rightwards arrow2ATP, H2O, 2axit piruvic

Hô hấp hiếu khí
- Điều kiện: có oxi 

- Nơi diễn ra: ti thể
- Nguyên liệu: Axít piruvic, khí ôxi
- Diễn biến: chu trình Crep à chuỗi truyền e hô hấp

- Sản phẩm: 6CO2, 6H2O và 36 ATP

Phân giải kị khí

Lên men
- Điều kiện: không có oxi

- Nơi diễn ra: Tế bào chất
- Nguyên liệu: Axít piruvic
- Diễn biến :
+ lên mem rượu
+
Lên men lactic
- Sản phẩm: Rượu êtilic ( C5H10O5) và CO2 hoặc Axit lactic

Hô hấp sáng

- Là quá trình hấp thụ O2 và giải phóng CO2 ở ngoài sáng.

- Điều kiện: cường độ quang hợp cao, CO2 ở lục lạp cạn kiệt, O2 tích lũy nhiều.

- Ảnh hưởng: Gây lãng phí sản phẩm của quang hợp.

Mối quan hệ giữ hô hấp với quang hợp và môi trường

- Mối quan hệ giữa hô hấp và quang hợp: Sản phẩm của quá trình này là nguyên liệu của quá trình kia và ngược lại.

- Mối quan hệ giữa hô hấp và môi trường

- Hô hấp và bảo quản nông phẩm: Quá trình HH làm phân hủy các nguyên liệu dự trữ bên trong nông sản.

Biện pháp: Khống chế độ ẩm của nông phẩm, nhiệt độ môi trường, thành phần khí của môi trường bảo quản (VD: sử dụng CO2 ở nồng độ cao)