Nội dung kiến thức

Dòng mạch gỗ
Cấu tạo của mạch gỗ

- Mạch gỗ gồm các tế bào chết được chia thành 2 loại: quản bào và mạch ống.
- Các tế bào cùng loại không có màng và các bào quan tạo nên ống rỗng dài từ rễ đến lá à Dòng vận chuyển dọc.
- Các tế bào xếp sát vào nhau theo cách lỗ bên của tế bào này khớp với lỗ bên của tế bào kia à Dòng vận chuyển ngang.
- Thành mạch gỗ được linhin hóa tạo mạch gỗ bền chắc.
Thành phần của dịch mạch gỗ
- Thành phần chủ yếu gồm: Nước, các ion khoáng, ngoài ra còn có các chất hữu cơ được tổng hợp ở rễ.
Động lực đẩy dòng mạch gỗ
-Áp suất rễ (lực đẩy )tạo sức đẩy nước từ dưới lên ( hiện tượng rỉ nhựa)
-Lực hút do thoát hơi nước ở lá (HT ứ giọt)
-Lực liên kết giữa các phân tử nước với nhau và với thành mạch gỗ tạo thành một dòng vận chuyển liên tục từ rễ lên lá.

Dòng mạch rây
Cấu tạo của mạch rây

- Mạch rây gồm các tế bào sống, được chia thành 2 loại: Tb ống rây và tb kèm.

- Tế bào ống rây là loại tế bào chuyên hóa cao cho sự vận chuyển.

- Tế bào kèm nằm cạnh tế bào ống rây, cung cấp năng lượng cho tế bào ống rây.

Thành phần của dịch mạch rây

Dịch mạch rây gồm:

- Đường saccarozo( 95%), các aa, vitamin, hoocmon thực vật, ATP…

- Một số ion khoáng sử dụng lại, nhiều kali làm cho mạch rây có pH từ 8.0-8.5.

Động lực của dòng mạch rây

- Là sự chênh lệch áp suất thẩm thấu giữa cơ quan nguồn (lá: nơi tổng hợp saccarôzơ) có áp suất thẩm thấu cao và các cơ quan chứa ( rễ, hạt: nơi saccarôzơ được sử dụng, dự trữ) có áp suất thẩm thấu thấp hơn.