Nội dung kiến thức

Khái quát về quang hợp ở Thực vật
Quang hợp là gì ?
- Quang hợp là quá trình trong đó năng lượng ánh sáng mặt trời được diệp lục hấp thụ để tạo ra cacbonhidrat và oxy từ khí cacbonic và H2O.

- Phương trình tổng quát :

6 CO2 + 12 H2rightwards arrow C6H12O6+6O2 + 6 H2O

Vai trò của quang hợp
- Cung cấp thức ăn cho mọi sinh vật, nguyên liệu cho công nghiệp và dược liệu cho y học.
- Cung cấp năng lượng cho mọi hoạt động sống.
- Điều hòa không khí.

Lá là cơ quan quang hợp
Hình thái, giải phẫu của lá thích nghi với chức năng quang hợp.

Đặc điểm hình thái giải phẩu bên ngoài

+ Diện tích bề mặt lớn : hấp thụ được nhiều ánh sáng mặt trời.

+ Trong lớp biểu bì của mặt lá có khí khổng giúp cho khí CO2 khuếch tán vào bên trong lá đến lục lạp.

+ Lớp biểu bì dưới có nhiều khí khổng: thuận lợi cho khí CO2 khuếch tán vào dễ dàng

Đặc điểm hình thái giải phẩu bên trong

+ Tế bào mô giậu chứa nhiều lục lạp bên dưới lớp biểu bì.

+ Tế bào mô có nhiều khoang rỗng tạo điều kiện cho khí CO2 đẽ dàng khuếch tán đến lục lạp.

+ Hệ gân lá phát triển đến tận từng tế bào nhu mô lá, chứa các mạch gỗ và mạch rây.

+ Trong phiến lá có nhiều tế bào chứa lục lạp là bào quan quang hợp.

Lục lạp là bào quan quang hợp

- Lớp màng kép : bảo vệ lục lạp.

- Chất nền chứa nhiều chất hữu cơ( ADN, protein), vô cơ nơi thực hiện pha tối.

- Hạt grana : chứa nhiều đĩa thilacoit, trên màng tilacoit chứa hệ sắc tố quang hợp, enzim quang hợp, nơi thực hiện pha sáng

Hệ sắc tố quang hợp

- Diệp lục :

+ Diệp lục a: hấp thụ năng lượng ánh sáng chuyển hoá thành năng lượng trong ATP và NADPH.

+ Diệp lục b: hấp thụ năng lượng ánh sáng và truyền năng lượng cho diệp lục a

- Các sắc tố khác (carôtenôit, xanhtophyl) hấp thụ và truyền năng lượng ánh sáng cho diệp lục a

- Sơ đồ hấp thụ và truyền năng lượng ánh sáng :

Carotenoit → Diệp lục b → Diệp lục a → Diệp lục a ở trung tâm.