Nội dung kiến thức

Pha sáng ở các nhóm thực vật (Giống nhau ở các nhóm thực vật C3,C4,CAM)

Khái niệm: Pha sáng là pha chuyển hoá năng lượng ánh sáng đã được diệp lục hấp thụ thành năng lượng của liên kết hoá học trong ATP( adenozin triphotphat) và NADPH (nicotinamit adenine dinucleotit dạng khử)

Nơi xảy ra: Trên màng tilacoit.

Nguyên liệu: Nước, ánh sáng.

Sơ đồ( gồm quang lí, quang phân li nước, quang hóa):

12 H2O + 18 ADP +18 P vô cơ +12 NADP + rightwards arrow18 ATP +12NADPH + 6 O2

Pha tối ( Pha cố định CO2)

Khái niệm : Là pha khử CO2 thành cacbonhidrat nhờ ATP và chất khử NADPH của pha sáng

Nơi xảy ra: Diễn ra trong chất nền (Stroma) của lục lạp

Pha tối ở các nhóm thực vật

ở thực vật C3:

* Đặc điểm củaTV C3

- Sống ở nhiều nơi, trong điều kiện( ánh sáng,nhiệt độ, độ ẩm ,[ CO2]...) bình thường.

- quang hợp xảy ra ở 1 loại tế bào nhu mô.

* Đặc điểm pha tối

- Pha tối thực hiện qua chu trình Canvin diễn ra ban ngày.

- Gồm 3 giai đoạn

+ Cố định CO2 : nhờ chất nhận CO2 đầu tiên là ribulozo 1,5 đi photphat

3 RiDP + 3 CO2 rightwards arrow 6 APG (Sản phẩm ổn định đầu tiên có 3 cacbon)

+ Giai đoạn khử : 6 APG rightwards arrow6 ALPG

+ Giai đoạn tái sinh chất nhận và tạo đường:

5 ALPG rightwards arrow3 RiDP.

1 ALPG tham gia tạo đường rightwards arrowchất hữu cơ khác.

Ở thực vật C4

* Đặc điểm của thực vật C4

- Sống vùng nhiệt đới và cận nhiệt.
- Có 2 loại Tb tham gia quang hợp: tế bào mô dậu và Tb vòng bao bó mạch.

- Điều kiện quang hợp: điềm bù CO2 thấp hơn, điểm bão hòa ánh sáng cao hơn, nhu cầu nước thấp hơn Tv C3 và CAM. rightwards arrowhiệu quả quang hợp cao hơn.

* Đặc điểm pha tối

- Gồm chu trình C4 và canvin, diễn ra ban ngày.

- Chất nhận CO2 đầu tiên: PEP (axit photpho enol pyruvic).

- Sản phẩm ổn định đầu tiên: AOA( axit ôxalo axetic) có 4 cacbon.

Ở thực vật CAM

* Đặc điểm TV CAM(crassulaceae)

- Thực vật CAM sống ở các vùng hoang mạc khô hạn.

- Quang hợp chỉ xảy ra ở tế bào nhu mô.

rightwards arrow năng suất quang hợp thấp

* Đặc điểm pha tối

- Chu trình C4 : giống TV C4 nhưng giai đoạn đầu cố định CO2 vào ban đêm

   - Chu trình Canvin vào ban ngày.

Pha tối (Pha cố định CO2)
Khái niệm : Là pha khử CO2 thành cacbonhidrat nhờ ATP và chất khử NADPH của pha sáng

Nơi xảy ra: Diễn ra trong chất nền (Stroma) của lục lạp

Pha tối ở các nhóm thực vật

ở thực vật C3:

* Đặc điểm củaTV C3

- Sống ở nhiều nơi, trong điều kiện( ánh sáng,nhiệt độ, độ ẩm ,[ CO2]...) bình thường.

- quang hợp xảy ra ở 1 loại tế bào nhu mô.

* Đặc điểm pha tối

- Pha tối thực hiện qua chu trình Canvin diễn ra ban ngày.

- Gồm 3 giai đoạn

+ Cố định CO2 : nhờ chất nhận CO2 đầu tiên là ribulozo 1,5 đi photphat

3 RiDP + 3 CO2  rightwards arrow6 APG (Sản phẩm ổn định đầu tiên có 3 cacbon)

+ Giai đoạn khử : 6 APG rightwards arrow6 ALPG

+ Giai đoạn tái sinh chất nhận và tạo đường:

5 ALPG rightwards arrow3 RiDP.

1 ALPG tham gia tạo đường rightwards arrowchất hữu cơ khác.

Ở thực vật C4

* Đặc điểm của thực vật C4

- Sống vùng nhiệt đới và cận nhiệt.
- Có 2 loại Tb tham gia quang hợp: tế bào mô dậu và Tb vòng bao bó mạch.

- Điều kiện quang hợp: điềm bù CO2 thấp hơn, điểm bão hòa ánh sáng cao hơn, nhu

cầu nước thấp hơn Tv C3 và CAM.
rightwards arrowhiệu quả quang hợp cao hơn.

* Đặc điểm pha tối

- Gồm chu trình C4 và canvin, diễn ra ban ngày.

- Chất nhận CO2 đầu tiên: PEP (axit photpho enol pyruvic).

- Sản phẩm ổn định đầu tiên: AOA( axit ôxalo axetic) có 4 cacbon.

Ở thực vật CAM

* Đặc điểm TV CAM(crassulaceae)

- Thực vật CAM sống ở các vùng hoang mạc khô hạn.

- Quang hợp chỉ xảy ra ở tế bào nhu mô.năng suất quang hợp thấp

* Đặc điểm pha tối

- Chu trình C4 : giống TV C4 nhưng giai đoạn đầu cố định CO2 vào ban đêm

 - Chu trình Canvin vào ban ngày.