Nội dung kiến thức

Quang hợp quyết định năng suất cây trồng
- Quang hợp quyết định khoảng 90 – 95% năng suât cây trồng.

- Năng suất sinh học: Là tổng lượng chất khô tích luỹ được mỗi ngày trên 1 ha gieo trồng trong suốt thời gian sinh trưởng.
- Năng suất kinh tế: Là một phần năng suất sinh học được tích luỹ lại trong các cơ quan (hạt, củ, quả, lá…) chứa các sản phẩm có giá trị kinh tế đối với con người của tường loài cây.

Tăng năng suất cây trồng thông qua sự điều khiển quang hợp

Biện pháp

Đặc điểm

Tăng diện tích lá

Tăng cường độ quang hợp

Tăng hệ số kinh tế

Nguyên nhân biện pháp

- Lá là cơ quan quang hợp: chứa hệ sắc tố, enzim, chứa các chất.

- Cường độ quang hợp là chỉ số thể hiện hiệu suất hoạt động của bộ máy quang hợp. Chỉ số đó ảnh hưởng quyết định đến sự tích luỹ chất khô và năng suất cây trồng.

- Giúp các chát tích tụ được nằm nhiều trong bộ phận có giá trị, đỡ lãng phí.

Cách tiến hành

- Bón phân, tưới nước hợp lý.

- Thực hiện biện pháp kỹ thuật phù hợp với loài cây.

- Tuyển chọn giống mới.

- Thực hiện các biện pháp kĩ thuật: cung cấp đủ nước, phân bón, chăm sóc ....

- Chọn giống cây có sự phân bố sản phẩm quang hợp vào các bộ phận có giá trị kinh tế.

- Có biện pháp nông sinh hợp lý: Bón phân....

Ý nghĩa

- Giúp tăng trị số lá đạt tới giá trị cực đại.

- Tăng năng suất cây trồng, tiết kiệm các chất cần thiết.

Tăng các sản phẩm có giá trị kinh tế