Nội dung kiến thức

Vai trò của thoát hơi nước

- Thoát hơi nước tạo lực hút đầu trên của dòng mạch gỗ.

- Thoát hơi nước làm khí khổng mở, cho CO2 khuếch tán vào lá cung cấp cho quá trình quang hợp.

- Thoát hơi nước làm làm giảm nhiệt độ bề mặt lá.

Thoát hơi nước qua lá
Cấu tạo của lá thích nghi với chức năng thoát hơi nước

- Đặc điểm của lá thích nghi với chức năng thoát hơi nước: Khí khổng tập trung chủ yếu ở mặt dưới, mặt trên có lớp cu tin dàyà hạn chế mất nước khi trới nắng.

  + Khí khổng: Gồm 2 tế bào đóng hình hạt đậu, vách trong dày hơn vách ngoài tạo lỗ khí khổng.

  + Tầng cutin (không đáng kể): Do tế bào biểu bì của lá tiết ra bao phủ bề mặt lá (trừ khí khổng)

Hai con đường thoát hơi nước: qua khí khổng và qua cutin

- Con đường qua khí khổng (chủ yếu):

+ Khi no nước, vách mỏng của tế bào khí khổng căng ra → vách dày cong theo → lỗ khí mở ra.

+ Khi mất nước, vách mỏng hết căng → vách dày duỗi → lỗ khí đóng.

- Con đường qua cutin: Hơi nước từ các khoảng gian bào của thịt lá qua lớp cutin để ra ngoài. Lớp cutin càng dày thoát hơi nước càng giảm và ngược lại

Các nhân tố ảnh hưởng đến quá trình thoát hơi nước

+ Nước.

+ Ánh sáng.

+ Nhiệt độ, gió và một số ion khoáng

Cân bằng nước và tưới tiêu hợp lí cho cây trồng

- Cân bằng nước được tính bằng sự so sánh lượng nước do rễ hút vào và lượng nước thoát ra.

- Tưới nước hợp lí cho cây trồng dựa vào: Đặc điểm di truyền, pha sinh trưởng, phát triển của cây, loại cây, đặc điểm đất, thời tiết.

- Chỉ tiêu sinh lí chuẩn đoán về nhu cầu nước của cây: Áp suất thẩm thấu, hàm lượng nước, sức huát nước của lá.