Nội dung kiến thức

Khái niệm chung về sinh sản
-
Sinh Sản: Là quá trình tạo ra những cá thể mới, đảm bảo sự phát triển liên tục của loài.

- Các hình thức sinh sản ở thực vật:

+ Sinh sản vô tính

+ Sinh sản hứu tính

Sinh sản vô tính ở thực vật là gì?

- Sinh sản vô tính là hình thức sinh sản không có sự hợp nhất của giao tử đực và giao tử cái, con cái giống nhau và giống cây mẹ.

- Cơ sở của sinh sản vô tính là quá trình nguyên phân.

Các hình thức sinh sản vô tính ở thực vật

Sinh sản bằng bào tử

- Là hình thức sinh sản mà cơ thể mới được phát triển từ bào tử, bào tử lại hình thành trong túi bào tử từ thể bào tử.

- Ví dụ: Rêu, dương xỉ.

Ý nghĩa: tạo ra nhiều cá thể mới, mở rộng vùng phân bố của loài.

Sinh sản sinh dưỡng

- Sinh sản sinh dưỡng là hình thức sinh sản mà cơ thể mới được hình thành từ một bộ phận của cơ thể mẹ(thân, lá, rễ).

- Các hình thức sinh sản sinh dưỡng:

+ Sinh sản sinh dưỡng tự nhiên.( thân bò, thẫn rễ, thân củ, rễ cũ, lá…)

+ Sinh sản sinh dưỡng nhân tạo.(nhân giống vô tính).

Phương pháp nhân giống vô tính

- Ghép chồi và ghép cành.

- Chiết cành và giâm cành.

- Nuôi cấy tế bào và mô thực vật.

Vai trò của sinh sản vô tính đối với đời sống thực vật và con người.

- Vai trò của sinh sản vô tính đối với đời sống thực vật

  + Giúp cho sự tồn tại và phát triển của loài.

- Vai trò của sinh sản vô tính đối với đời sống con người.

+ Duy trì được tính trạng tốt phục vụ cho con người

+ Nhân nhanh giống cây trồng

+ Tạo giống cây sạch bệnh

+ Phục chế giống quý đang bị thoái hóa

+ Hiệu quả kinh tế cao, giá thành thấp