Nội dung kiến thức

Khái niệm sinh trưởng và phát triển ở động vật
Các khái niệm

- Sinh trưởng là quá trình thay đổi về số lượng (tăng kích thước và khối lượng của cơ thể ) nhờ tăng số lượng và kích thước tế bào.

- Phát triển: là quá trình biến đổi bao gồm sinh trưởng , phân hóa (biệt hóa) tế bào và phát sinh hình thái các cơ quan và cơ thể.

- Biến thái: là sự thay đổi đột ngột về hình thái , cấu tạo và sinh lí của động vật sau khi sinh ra hoặc nở ra từ trứng

Các kiểu phát triển ở động vật

- Phát triển không qua biến thái.

- Phát triển qua biến thái gồm: Phát triển qua biến thái hoàn toàn và phát triển qua biến thái không hoàn toàn.

Phát triển không qua biến thái
- Ở đa số động vật có xương sống và nhiều loài động vật không xương sống

- VD: Phát triển ở người - gồm 2 giai đoạn:

Giai đoạn phôi thai

- Diễn ra trong tử cung người mẹ.

- Hp t phân chia nhiều ln hình thành phôi.

- Các tế bào ca phôi phân hóa và tạo thành các cơ quan kết quả là hình thành thai nhi.

 Giai đọan sau khi sinh 

- Cơ thể con sinh ra có đặc điểm hình thái và cu tạo tương t như người trưởng thành.

- Cơ thể con lớn lên không qua lột xác.

Phát triển qua biến thái

 

Biến thái hoàn toàn

Biến không thái hoàn toàn.

GĐ Phôi

- Hợp tử phân chia nhiều lần để tạo phôi.

- Các tế bào của phôi phân hóa tạo thành các cơ quan của sâu bướm.

- Hợp tử phân chia nhiều lần để tạo phôi.

- Các tế bào của phôi phân hóa tạo thành các cơ quan của ấu trùng.

GĐ Hậu phôi

- Ấu trùng có hình thái cấu tạo và sinh lý rất khác với con trưởng thành.

- Ấu trùng lột xác nhiều lần thành nhộng (giai đoạn trung gian) rồi biến đổi thành bướm trưởng thành.

- Sự khác biệt về hình thái và cấu tạo của ấu trùng giữa các lần lột xác là rất nhỏ.

- Ấu trùng trãi qua nhiều lần lột xác trở thành con trưởng thành.