Nội dung kiến thức

Khái niệm sinh trưởng của thực vật
-
Sinh trưởng của thực vật là quá trình tăng về khích thước của cơ thể do tăng số lượng và khích thước của tế bào..

- Ví dụ :Sự tăng vế số lựơng lá trên cây, sự dài ra của rễ, tăng kích thước của cánh hoa

Sinh trưởng sơ cấp và sinh trưởng thứ cấp ở thực vật
Các mô phân sinh

- Mô phân sinh là nhóm các tế bào chưa phân hóa, duy trì được khả năng nguyên phân.

- Mô phân sinh bao gồm: mô phân sinh đỉnh (chồi đỉnh, chồi nách, đỉnh rễ), mô phân sinh bên (TV 2 lá mầm) và mô phân sinh lóng (TV 1 lá mầm).

Sinh trưởng sơ cấp

- Xảy ra ở thực vật 1 và 2 lá mầm

- Sinh trưởng sơ cấp là sinh trưởng của thân và rễ theo chiều dài do hoạt động của mô phân sinh đỉnh thân và đỉnh rễ

Sinh trưởng thứ cấp

-  Xảy ra chủ yếu ở thực vật 2 lá mầm .

- Sinh trưởng thứ cấp là sinh trưởng theo đường kính của thân, làm tăng bề ngang( dày ) của thân và rễ do hoạt động nguyên phân của mô phân sinh bên.

 * Vòng năm của cây gỗ: dựa vào vòng gỗ đồng tâm để xác định tuổi của cây gỗ

Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng
Nhân tố bên trong

- Đặc điểm di truyền, các thời kì sinh trưởng của giống, hoocmôn thực vật.

Nhân tố bên ngoài

- Nhiệt độ.

- Hàm lượng nước.

- Ánh sáng.

- Ôxi.

- Dinh dưỡng khoáng.