Nội dung kiến thức

Môi trường sống và các nhân tố sinh thái
Môi trường sống
- Môi trường sống là tất cả các nhân tố bao quanh sinh vật, có tác động tực tiếp hoặc gián tiếp tới sinh vật, làm ảnh hưởng đến sự tồn tại, sinh trưởng, phát triển và những hoạt động khác của sinh vật.
- Các loại môi trường sống: Môi trường trên cạn, môi trường nước và môi trường sinh vật.
Nhân tố sinh thái
- Nhân tố sinh thái là tất cả những nhân tố trong môi trường sống tác động đến sinh vật.
- Có 2 nhóm nhân tố sinh thái: Nhân tố vô sinh và nhân tố hữu sinh
- Các nhân tố sinh thái tác động lên cơ thể sinh vật theo các quy luật:
+ Quy luật tác động tổng hợp.
+ Quy luật giới hạn sinh thái.

Giới hạn sinh thái và ổ sinh thái
Giới hạn sinh thái
- Giới hạn sinh thái là khoảng giá trị xác định của một nhân tố sinh thái mà trong khoảng đó sinh vật có thể tồn tại và phát triển ổn định theo thời gian.
- Trong giới hạn sinh thái có:
+ Khoảng thuận lợi là khoảng của nhân tố sinh thái ở mức độ phù hợp, đảm bảo cho sinh vật thực hiện các chức năng sống tốt nhất.
+ Khoảng chống chịu là khoảng các nhân tố sinh thái gây ức chế cho hoạt động sinh lí của sinh vật.
Ổ sinh thái
- Nơi ở: là địa điểm cư trú của các loài
- Ổ sinh thái là không gian sinh thái mà ở đó tất cả các nhân tố sinh thái của môi trường nằm trong giới hạn sinh thái cho phép loài đó tồn tại và phát triển.