Nội dung kiến thức

Tiến hóa Hóa học
- Tiến hoá hoá học : quá trình hình thành các hợp chất hữu cơ theo phương thức hoá học dưới tác động của các tác nhân tự nhiên (sấm sét, tia tử ngoại, núi lửa) . Từ chất vô cơ à chất hữu cơ đơn giản à chất hữu cơ phức tạp (prôtêin, axit nuclêic …)

Tiến hóa Tiền Sinh Học
- Tiến hoá tiền sinh học : Hình thành nên các tế bào sơ khai (tế bào nguyên thủy) từ các đại phân tử và màng sinh học
- Sau khi tế bà nguyên thủy được hình thành thì quá trình tiến hóa sinh học được tiếp diễn nhờ các nhân tố tiến hóa  rightwards arrowtạo nên các loài sinh vật như hiện nay.