Nội dung kiến thức

Phương pháp nghiên cứu di truyền học của Menđen
Phương pháp nghiên cứu của Menden
-Tạo các dòng thuần chủng có các kiểu hình tương phản bằng cách cho tự thụ qua nhiều thế hệ.

- Lai các dòng thuần chủng khác biệt về 1 hoặc nhiều tính trạng rồi phân tích kết quả lai ở F1, F2, F3.
- Sử dụng toán xác suất để phân tích kết quả lai sau đó đưa ra giả thuyết để giải thích kết quả.
- Tiến hành thí nghiệm chứng minh.
Tiến hành thí nghiệm và phương pháp suy luận của Menden

Pt/c : hoa đỏ      X      hoa trắng

F1:            100% Cây hoa đỏ

Cho F1 tự thụ phấn.
F2: 705 cây hoa đỏ : 224 cây hoa trắng.

Cho F2 tự thụ phấn
+ Hoa trắng F2 tự thụ rightwards arrow F3: 100% trắng.
+ 1/3 hoa đỏ F2 tự thụ
rightwards arrowF3: 100% đỏ.
+ 2/3 hoa đỏ F2 tự thụ rightwards arrowF3 3 đỏ: 1 trắng
- Menden lặp lại thí nghiệm đối với 6 tính trạng khác rightwards arrowMenden nhận ra ở F2 có tỉ lệ 1: 2:1.

Hình thành học thuyết khoa học
Giải thích của Menden
- Mỗi tính trạng đều do một cặp nhân tố di truyền quy định. Trong tế bào nhân tố di truyền không hoà trộn vào nhau.

- Bố (mẹ) chỉ truyền cho con (qua giao tử) 1 trong 2 thành viên của cặp nhân tố di truyền với tỉ lệ ngang nhau.
- Khi thụ tinh các giao tử kết hợp với nhau một cách ngẫu nhiên tạo nên các hợp tử.
* sơ đồ lai
Giả sử A quy định hoa đỏ

           a  quy định hoa trắng.
Đỏ trội hoàn toàn so với trắng
Pt/c: Đỏ (AA)    x    Trắng (aa)
GP:           A                  a

F1: Aa rightwards arrow100% Đỏ
F1 tự thụ: Aa    x     Aa

F2 : 1 AA : 2 Aa : 1aa
(3 đỏ :     1 trắng)
Kiểm tra giả thuyết: bằng phép lai phân tích
Nội dung quy luật phân li (theo di truyền học hiện đại)
- Mỗi tính trạng do một cặp alen quy định, một có nguồn gốc từ bố, một có nguồn gốc từ mẹ. Các alen tồn tại trong TB một cách riêng rẽ, không hòa trộn vào nhau.

- Khi hình thành giao tử, các thành viên của một cặp alen phân li đồng đều về các giao tử, nên 50% số giao tử chứa alen này còn 50% số gt chứa alen kia.

Cơ sở tế bào học của quy luật phân li
- Trong tế bào sinh dưỡng, các gen và các NST luôn tồn tại thành từng cặp, các gen nằm trên các NST.
- Khi giảm phân tạo giao tử, các NST tương đồng phân li đồng đều về giao tử, kéo theo sự phân li đồng đều của các alen trên nó.