Nội dung kiến thức

Hoa
Hoa gồm các bộ phận chính: đài, tràng, nhị, nhụy+ Đài và tràng (nhiều cánh hoa có màu sắc khác nhau) làm thành bao hoa, bảo vệ nhị và nhụy.
- Nhị có nhiều hạt phấn mang tế bào sinh dục đực.
- Nhụy có bầu nhụy chứa noãn mang tế bào sinh dục cái.

Các loại hoa
Căn cứ vào bộ phận sinh sản chủ yếu, có thể chia hoa thành 2 nhóm:
- Hoa lưỡng tính (có đủ nhị và nhụy).
- Hoa đơn tính (chỉ có nhị hoặc nhụy).
Căn cứ vào cách xếp hoa trên cây, có thể chia hoa thành 2 nhóm:
- Hoa mọc đơn độc.
- Hoa mọc thành cụm.
Căn cứ vào cách thụ phấn, có thể chia hoa thành 2 nhóm:
- Hoa tự thụ phấn: hoa lưỡng tính, có nhị và nhụy chín cùng 1 lúc.
- Hoa giao phấn: hoa đơn tính, hoặc hoa lưỡng tính nhưng nhị và nhụy không chín cùng 1 lúc

Quả
- Dựa vào đặc điểm của vỏ quả, có thể chia quả thành 2 nhóm chính là quả khô và quả thịt.
- Quả khô: khi chín thì vỏ khô, cứng và mỏng. Gồm quả khô nẻ, quả khô không nẻ.
- Quả thịt: khi chín thì vỏ mềm, dày, chứa đầy thịt quả. Gồm quả mọng, quả hạch.

Hạt
Gồm 3 phần chính:
- Vỏ.
- Phôi: rễ mầm, thân mầm, lá mầm, chồi mầm.
- Chất dinh dưỡng dự trữ: chứa trong phôi nhũ hoặc lá mầm (đối với hạt không có phôi nhũ).
Dựa vào số lá mầm, người ta chia hạt thành hạt 1 lá mầm và hạt 2 lá mầm.