Tiêu đề kiến thức

Nội dung kiến thức

Quả
- Dựa vào đặc điểm của vỏ quả, có thể chia quả thành 2 nhóm chính là quả khô và quả thịt.
- Quả khô: khi chín thì vỏ khô, cứng và mỏng. Gồm quả khô nẻ, quả khô không nẻ.
- Quả thịt: khi chín thì vỏ mềm, dày, chứa đầy thịt quả. Gồm quả mọng, quả hạch.
Hạt
Gồm 3 phần chính:
- Vỏ.
- Phôi: rễ mầm, thân mầm, lá mầm, chồi mầm.
- Chất dinh dưỡng dự trữ: chứa trong phôi nhũ hoặc lá mầm (đối với hạt không có phôi nhũ).
Dựa vào số lá mầm, người ta chia hạt thành hạt 1 lá mầm và hạt 2 lá mầm.

Sinh sản hữu tính - Các cách phát tán của quả và hạt.
Phát tán nhờ gió: quả, hạt nhiều, nhỏ, nhẹ, có lông, có cánh.
Phát tán nhờ động vật: vỏ có gai móc vào lông động vật hoặc là thức ăn của động vật.
Tự phát tán: thường gặp ở quả khô nẻ.

Sinh sản hữu tính - Hạt muốn nảy mầm cần
Chất lượng hạt tốt, không sâu bệnh.
Độ ẩm, không khí, nhiệt độ thích hợp.
Đất tơi xốp, chống úng, chống hạn cho đất, gieo đúng thời vụ