Nội dung kiến thức

Rễ
- Có 2 loại rễ chính: rễ cọc (gồm rễ cái và các rễ con); và rễ chùm (gồm những rễ con mọc từ gốc thân).
- Rễ có 4 miền: miền trưởng thành (dẫn truyền); miền hút (hấp thụ nước và muối khoáng); miền sinh trưởng (làm rễ dài ra); miền chóp rễ (che chở cho đầu rễ).

Cấu tạo miền hút gồm 2 phần chính
+ Vỏ: gồm biểu bì (có nhiều lông hút) và thịt vỏ.
+ Trụ giữa: mạch gỗ, mạch rây và ruột.

Biến dạng của rễ
+ Rễ củ chứa chất dinh dưỡng.
+ Rễ móc bám vào trụ, giúp cây leo lên.
+ Rễ thở: giúp cây hô hấp trong không khí
+ Giác mút: lấy thức ăn từ cây chủ.

Thân
- Thân cây gồm: thân chính, cành, chồi ngọn và chồi nách.
- Tùy theo cách mọc của thân, người ta chia thân thành: thân đứng (gồm thân gỗ, thân cột, thân bò); thân leo (gồm leo bằng thân quấn, bằng tua cuốn); thân bò.
- Thân cây dài ra do sự phân chia tế bào ở mô phân sinh ngọn.
- Thân cây to ra do sự phân chia các tế bào mô phân sinh ở tầng sinh vỏ và tầng sinh trụ.
- Thân cây non gồm 2 phần chính:
+ Phần vỏ gồm biểu bì và thịt vỏ (chứa chất diệp lục).
+ Trụ giữa gồm bó mạch (mạch rây ở ngoài, mạch gỗ ở trong) và ruột.
Mạch gỗ vận chuyển nước và muối khoáng.
- Mạch rây vận chuyển chất hữu cơ.
- Các loại thân biến dạng gồm:
+ Thân củ, thân rễ: chứa chất dự trữ.
+ Thân mọng nước: dự trữ nước.


- Lá gồm có phiến lá (dạng bản dẹt, có nhiều gân, màu lục) và cuống lá.
- Có 3 kiểu gân lá: hình mạng, song song, hình cung.
- Có 2 nhóm lá chính: lá đơn, lá kép.
- Có 3 kiểu lá xếp trên cây: mọc cách, mọc đối, mọc vòng.
- Phiến lá gồm 3 phần chính:
+ Tế bào biểu bì: trong suốt, bảo vệ lá, có nhiều lỗ khí ở mặt dưới lá (thoát hơi nước)
+ Tế bào thịt lá: chứa nhiều lục lạp.
+ Gân lá: gồm mạch rây và mạch gỗ, vận chuyển các chất.
- Các loại lá biến dạng gồm:
+ Lá biến thành gai
+ Lá biến thành tua cuốn hoặc tay móc
+ Lá vảy
+ Lá dự trữ
+ Lá bắt mồi
- Phân biệt hô hấp và quang hợp:

Đặc điểm

Quang hợp

Hô hấp

Thời gian

Khi có ánh sáng

Suốt ngày đêm

Cơ quan

Lá và thân non

Tất cả các bộ phận của cây

Nguyên liệu

Khí cacbonic, nước, ánh sáng

Chất hữu cơ, khí oxi

Sản phẩm

Chất hữu cơ, khí oxi

Khí cacbonic, hơi nước, năng lượng

Điều kiện ảnh hưởng

Hàm lượng khí cacbonic, nước, ánh sáng, nhiệt độ

Chất hữu cơ, khí oxi, Nhiệt độ

Vai trò

Tổng hợp chất hữu cơ cho cây sinh trưởng và phát triển

Phân hủy chất hữu cơ tạo năng lượng cho các hoạt động sống của cây.