Nội dung kiến thức

Các cơ quan của thực vật đều được cấu tạo bằng tế bào
Tế bào thường được quan sát bằng kính hiển vi
Hình dạng, kích thước của các tế bào thực vật khác nhau, nhưng chúng đều gồm các thành phần giống nhau
Cấu tạo tế bào
- Vách tế bào: làm cho tế bào có hình dạng nhất định
- Màng sinh chất: bao bọc ngoài chất tế bào.
- Chất tế bào: là chất keo lỏng, trong chứa các bào quan như lục lạp, tại đây diễn ra các hoạt động sống cơ bản của tế bào
- Nhân: có chức năng điều khiển mội hoạt động sống của tế bào
- Không bào: chứa dịch tế bào.

là nhóm tế bào có hình dạng, cấu tạo giống nhau, cùng thực hiện một chức năng riêng.
Một số loại mô thực vật: mô phân sinh ngọn, mô mềm, mô nâng đỡ
Sự phân bào: là tế bào được sinh ra rồi lớn lên tới một kích thước nhất định sẽ phân chia thành 2 tế bào con.
Quá trình phân bào: đầu tiên hình thành 2 nhân , sau đó chất tế bào phân chia, vách tế bào hình thành ngăn đôi tế bào cũ thành 2 tế bào con.
Các tế bào ở mô phân sinh có khả năng phân chia.
Tế bào phân chia và lớn lên giúp cây sinh trưởng và phát triển.