Nội dung kiến thức

Một số đặc điểm của các nhóm thực vật

Nội dung

Thực vật bậc thấp

Thực vật bậc cao

Tên ngành

Ngành Tảo

Ngành Rêu

Ngành Dương Xỉ

Ngành Hạt trần

Ngành hạt kín

Đại diện

Tảo xoắn, rong mơ

Cây rêu

Cây dương xỉ

Cây thông

Bưởi, dừa, sen…

Môi trường sống

Dưới nước

Nơi ẩm

Nơi ẩm

Ở cạn

Đa dạng: nước, cạn

Cấu tạo cơ thể

Đơn bào, đa bào

Thực vật có thân, lá

Thực vật có thân, lá, rễ

Thực vật có thân, lá, rễ

Thực vật có thân, lá, rễ

Thân

 

Chưa có mạch dẫn

Thân ngầm, có mạch dẫn

Có mạch dẫn

Có mạch dẫn

 

Chưa có mạch dẫn

Có mạch dẫn

Có mạch dẫn

Có mạch dẫn

Rễ

 

Rễ giả, chỉ có lông hút hút nước

Rễ thật

Rễ thật

Rễ thật

Cơ quan sinh sản

 

Túi bào tử

Túi bào tử

Nón (nón đực, nón cái)

Hoa, quả, hạt

Hình thức sinh sản

Sinh sản vô tính

Sinh sản hữu tính bằng bào tử

Sinh sản hữu tính bằng bào tử

Sinh sản hữu tính bằng hạt trần

Sinh sản hữu tính bằng hạt kín

Vai trò

Làm thức ăn cho người, động vật, phân bón.
Một số gây hại cho môi trường nước

Hình thành chất mùn, làm phân bón

Hình thành than đá, chất mùn, phân bón.

Có giá trị nhiều mặt: làm nhà, gỗ, làm cảnh, …

Có giá trị nhiều mặt: thực phẩm, làm nhà, làm cảnh, gỗ,

Đặc điểm của thực vật Hạt kín
- Là nhóm thực vật có ưu thế nhất, thể hiện ở đặc điểm có hạt kín nằm trong quả được bảo vệ tốt.
- Gồm 2 lớp là lớp một lá mầm và lớp hai lá mầm.

Đặc điểm

Lớp 1 lá mầm

Lớp 2 lá mầm

Kiểu rễ

Rễ chùm

Rễ cọc

Kiểu gân lá

Hình cung, song song

Hình mạng

Số lá mầm ở phôi

1 lá mầm

2 lá mầm

- Cây trồng bắt nguồn từ cây dại.