Nội dung kiến thức

Phân loại các nhóm thực vật và đại diện của từng nhóm thực vật
Phân loại thực vật là việc tìm hiểu sự giống và khác nhau giữa các dạng thực vật để chia chúng thành các bậc phân loại.
- Các bậc phân loại: ngành --> lớp --> bộ --> họ --> chi --> loài.
- Giới thực vật gồm thực vật bậc thấp và thực vật bậc cao.
+ Thực vật bậc thấp: Các ngành tảo (tảo)
+ Thực vật bậc cao: Ngành rêu (rêu) --> Ngành dương xỉ (dương xỉ) --> Ngành Hạt trần (thông) --> Ngành Hạt kín (lớp một lá mầm, 2 lá mầm).