Chọn lớp
6
7
8
9
10
11
12

Nội dung kiến thức

Thế giới động vật đa dạng, phong phú
Thế giới động vật đa dạng, phong phú về số loài, kích thước cơ thể, lối sống, môi trường sống.
Động vật phân bố khắp các môi trường: nước mặn, nước ngọt, nước lợ, trên cạn, vùng cực…
Đặc điểm chung của động vật
Tế bào động vật không có thành xenlulozo.
Động vật có khả năng di chuyển, dinh dưỡng dị dưỡng, có hệ thần kinh và giác quan.