Chọn lớp
6
7
8
9
10
11
12

Nội dung kiến thức

Trùng roi
- Cơ thể là 1 tế bào, di chuyển bằng roi vừa tiến vừa xoay.
- Dinh dưỡng: tự dưỡng khi có ánh sáng, dị dưỡng khi trong tối.
- Hô hấp, bài tiết qua màng tế bào.
- Sinh sản vô tính phân đôi cơ thể theo chiều dọc.
Trùng biến hình
- Cơ thể là 1 tế bào, luôn biến đổi hình dạng do dồn dòng chất nguyên sinh hình thành chân giả để di chuyển.
- Dinh dưỡng dị dưỡng.
- Hô hấp, bài tiết qua bề mặt cơ thể.
- Sinh sản vô tính bằng cách phân đôi cơ thể.
Trùng giày
- Cơ thể là 1 tế bào, phân hóa thành nhiều bộ phận đảm nhiệm chức năng riêng.
- Dinh dưỡng dị dưỡng.
- Hô hấp qua màng cơ thể.
- Bài tiết qua lỗ thoát.
- Tiêu hóa nhờ không bào tiêu hóa.
- Có 2 nhân: nhân lớn và nhân nhỏ.
- Sinh sản: vô tính bằng cách phân đôi theo chiều ngang, hữu tính bằng cách tiếp hợp.
Trùng kiết lị
- Chân giả ngắn.
- Bào xác theo thức ăn, nước uống vào kí sinh ở ruột người à biện pháp phòng tránh.
- Dinh dưỡng: nuốt hồng cầu, sinh sản rất nhanh.
- Gây bệnh kiết lị.
Trùng sốt rét
- Không có bộ phận di chuyển.
- Theo tuyến nước bọt của muỗi Anophen vào kí sinh trong máu người à biện pháp phòng tránh.
- Dinh dưỡng: sử dụng chất nguyên sinh của hồng cầu, sinh sản rồi phá vỡ hồng cầu ra ngoài, chui vào hồng cầu khác.
- Gây bệnh sốt rét cách nhật.
Đặc điểm chung và vai trò của động vật nguyên sinh
- Kích thước hiển vi, cấu tạo từ 1 tế bào.
- Chủ yếu là sinh sản vô tính (trùng giày có hình thức tiếp hợp).
- Vai trò: là thức ăn của động vật lớn hơn trong nước, chỉ thị về độ sạch của nước, 1 số gây bệnh…