Chọn lớp
6
7
8
9
10
11
12

Nội dung kiến thức

Hệ hô hấp: chưa phân hóa (ĐVNS) --> Da (Giun đất) --> Hệ ống khí (Châu chấu) --> Mang (Cá) --> Da và phổi (Ếch) --> Phổi (Thằn lằn) --> Phổi và túi khí (Chim bồ câu) --> Phổi có mao mạch dày đặc (Thỏ).
Hệ tuần hoàn: Chưa phân hóa (ĐVNS) --> Tim chưa có tâm nhĩ và tâm thất, hệ tuần hoàn hở (Châu chấu) --> Tim chưa có tâm nhĩ và tâm thất, hệ tuần hoàn kín (Giun đất) --> Tim có tâm nhĩ và tâm thất (ĐVCXS).
Hệ thần kinh: Chưa phân hóa (ĐVNS) --> hình mạng lưới (thủy tức) --> Hình chuỗi hạch (ĐVKXS) --> Hình ống (ĐVCXS)
Hệ sinh dục: chưa phân hóa (ĐVNS) --> Tuyến sinh dục không có ống dẫn (ĐVKXS) --> Tuyến sinh dục có ống dẫn (ĐVCXS).