Chọn lớp
6
7
8
9
10
11
12

Nội dung kiến thức

Di truyền học
- Di truyền là hiện tượng truyền đạt các tính trạng của bố mẹ, tổ tiên cho các thế hệ con cháu.
- Biến dị là hiện tượng con sinh ra khác với bố mẹ và khác nhau về nhiều chi tiết.
- Di truyền và biến dị là 2 hiện tượng song song gắn liền với quá trình sinh sản
Các thí nghiệm của Menden
- Đối tượng nghiên cứu là đậu Hà Lan.
- Các thuật ngữ của di truyền: tính trạng, cặp tính trạng tương phản, nhân tố di truyền.
- Các kí hiệu: P (bố mẹ xuất phát); x (phép lai), G (giao tử), F (thế hệ con).
Lai 1 cặp tính trạng
- Khi lai 2 bố mẹ khác nhau về 1 cặp tính trạng thuần chủng tương phản thì F1 đồng tính về tính trạng của bố hoặc mẹ, còn F2 có sự phân ly tính trạng theo tỷ lệ trung bình 3 trội : 1 lặn.
--> Quy luật phân ly: Trong quá trình phát sinh giao tử, mỗi nhân tố di truyền trong cặp nhân tố di truyền phân li về một giao tử và giữ nguyên bản chất như cơ thể thuần chủng của P.
Lai phân tích (để kiểm tra kiểu gen)
- Là phép lai giữa cá thể mang tính trạng trội cần xác định kiểu gen với cá thể mang tính trạng lặn.
--> Nếu kết quả là đồng tính thì cá thể mang tính trạng trội có kiểu gen đồng hợp.
--> Nếu kết quả là phân  tính thì cá thể mang tính trạng trội có kiểu gen dị hợp.
Lai 2 cặp tính trạng
- Khi lai cặp bố mẹ khác nhau về hai cặp tính trạng thuần chủng tương phản di truyền độc lập với nhau thì F2 có tỉ lệ mỗi kiểu hình bằng tích các cặp tính trạng hợp thành nó.
--> Nội dung quy luật phân ly độc lập: Các cặp nhân tố di truyền đã phân ly độc lập trong quá trình phát sinh giao tử.
- Biến dị tổ hợp là sự tổ hợp lại các tính trạng đã có ở bố mẹ.