Chọn lớp
6
7
8
9
10
11
12

Nội dung kiến thức

Bước 1: Xác định tính trạng trội, tính trạng lặn
- Cách 1: Tính trạng trội là tính trạng xuất hiện ở F1, tính trạng tương phản còn lại là tính trạng lặn.
- Cách 2: Tính trạng lặn là tính trạng đến F2 mới biểu hiện, tính trạng tương phản còn lại là tính trạng trội.
- Cách 3: Dựa vào tỷ lệ kiểu hình đời con ở F2
          + Đối với lai 1 cặp tính trạng thì tính trạng trội có kiểu hình chiếm ¾
          + Đối với lai 2 cặp tính trạng thì tính trạng trội có kiểu hình chiếm 9/16
Bước 2: Quy ước tính trạng
- Tính trạng trội hoàn toàn sẽ được quy ước bằng chữ cái in hoa.
- Tính trạng lặn tương ứng trong cặp tính trạng tương phản sẽ được quy ước bằng chữ cái viết thường.
Bước 3: Lập sơ đồ lai theo yêu cầu đề bài