Chọn lớp
6
7
8
9
10
11
12

Nội dung kiến thức

Các phương pháp nghiên cứu di truyền ở người
Do người sinh sản muộn và đẻ ít con, lí do về đạo đức nên không sử dụng các phương pháp lai như ở động vật và thực vật. Các phương pháp nghiên cứu di truyền ở người là:
- Nghiên cứu phả hệ: sự ghi chép để theo dõi sự di truyền của 1 số tính trạng qua các thế hệ.
- Nghiên cứu trẻ đồng sinh: các trẻ cùng sinh ra trong 1 lần sinh để xác định tính trạng nào do gen quyết định và tính trạng nào chịu ảnh hưởng của môi trường, hay gặp là:
+ Sinh đôi cùng trứng: cùng kiểu gen, cùng giới tính.
+ Sinh đôi khác trứng: khác kiểu gen, cùng hoặc khác giới tính.
Một vài bệnh di truyền ở người và cơ chế phát sinh
- Bệnh Đao: Bộ NST 2n + 1 = 47 chiếc (3 NST số 21) do trong quá trình giảm phân có 1 bên bố hoặc mẹ cặp NST số 21 không phân ly.
P:    2n            x           2n
G: n+1; n-1             n
F:   2n + 1 (bệnh Đao)
- Bệnh Tocno (OX): xảy ra ở nữ, bộ NST là 2n – 1 = 45 chiếc (chỉ có 1 NST giới tính X) do trong quá trình giảm phân, cặp NST giới tính 1 bên bố hoặc mẹ không phân ly.
P: XX       x      XY
G:  XX; O         X; Y
F:  XO (Bệnh Đao)
Hoặc  P: XX      x      XY
          G: X             O; XY
          F:   XO (Bệnh Đao)
- Một số dị tật bẩm sinh như: tật khe hở môi hàm, bàn tay bàn chân mất 1 số ngón,…
Các biện pháp hạn chế dị tật di truyền ở người
- Di truyền y học tư vấn.
- Không kết hôn gần trong vòng 4 đời.
- Phụ nữ không sinh con ngoài tuổi 35.
- Bảo vệ môi trường.