Tựa sách

C. Mác – Ph. Ăngghen – V.I. Lênin Với Báo Chí

Mô tả ngắn

ChatGPT

Cuốn sách “C. Mác – Ph. Ăngghen – V.I. Lênin Với Báo Chí” phân tích quan điểm của ba nhà kinh điển về báo chí, đề cập vai trò của nó trong xã hội tư sản và lợi ích vô sản. Tác phẩm mở rộng quan điểm này trong báo chí Việt Nam, dựa trên tư tưởng Hồ Chí Minh, và khám phá sự phát triển và thách thức của báo chí cách mạng Việt Nam, là tài liệu quý cho ngành báo chí và người quan tâm tư tưởng Mác – Lênin và Hồ Chí Minh.

Tác giả

Giá bán:

Cuốn sách “C. Mác – Ph. Ăngghen – V.I. Lênin Với Báo Chí” là một tác phẩm nghiên cứu sâu sắc về những đóng góp và quan điểm của ba nhà kinh điển về lĩnh vực báo chí. Cuốn sách cung cấp một cái nhìn toàn diện về chức năng, tính chất, khuynh hướng chính trị và xã hội của báo chí dưới góc nhìn của C. Mác, Ph. Ăngghen và V.I. Lênin. Đặc biệt, nó cũng nêu bật vai trò và sự quan trọng của báo chí trong xã hội tư sản, cũng như vai trò của báo chí trong việc phản ánh và thúc đẩy lợi ích của giai cấp vô sản.

Cuốn sách không chỉ giới hạn ở việc phân tích các công trình báo chí từ quan điểm của các nhà kinh điển mà còn mở rộng tầm nhìn đối với việc tiếp nhận và ứng dụng sáng tạo quan điểm của họ trong hoạt động báo chí ở Việt Nam, dựa trên tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tác giả cũng đưa ra cái nhìn tổng quan về sự phát triển và những thách thức mà báo chí cách mạng Việt Nam đã trải qua, từ những ngày đầu tiên cho đến thời kỳ đổi mới hiện nay.

Cuốn sách là một nguồn tài liệu quý báu, không chỉ cho những người làm trong ngành báo chí mà còn cho những ai quan tâm đến sự phát triển của báo chí cách mạng dưới ánh sáng của tư tưởng Mác – Lênin và Hồ Chí Minh.

Nếu bạn cảm thấy thông tin này hữu ích, hãy mua sách và đọc nó chi tiết hơn. Điều này sẽ giúp bạn hỗ trợ tác giả. Các cuốn sách hấp dẫn khác cũng chờ bạn tại https://TuClass.com/sach

Tác giả