Tựa sách

Hồ Chí Minh Đổi Mới Hội Nhập Phát Triển

Mô tả ngắn

Cuốn “Hồ Chí Minh Đổi mới Hội nhập Phát triển” phân tích tư duy và hành động đổi mới của Hồ Chí Minh từ hành trình Tây du, nhấn mạnh sự phát triển tư tưởng của Người dựa trên chủ nghĩa Lênin. Sách khẳng định vai trò của tư tưởng Hồ Chí Minh trong lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, đặc biệt trong đổi mới đất nước, và làm nổi bật mối liên hệ giữa đổi mới, hội nhập, phát triển trong tư tưởng của Người, cung cấp cảm hứng và bài học cho thế hệ hiện tại và tương lai.

Tác giả

Giá bán:

Cuốn sách “Hồ Chí Minh Đổi mới Hội nhập Phát triển” là một công trình nghiên cứu giá trị, phản ánh sâu sắc về tư duy và hành động đổi mới của Hồ Chí Minh ngay từ những ngày đầu tiên trên hành trình Tây du. Quyển sách này không chỉ là sự khám phá về hành trình tìm hiểu và tiếp nhận các chủ nghĩa, học thuyết, mô hình phát triển của thế giới mà còn thể hiện sự hoàn thiện dần của tư duy đổi mới, hội nhập và phát triển của Người, dựa trên nền tảng chủ nghĩa Lênin.

Cuốn sách cũng là sự khẳng định về tầm nhìn xa trông rộng và sự kế thừa, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh trong quá trình lãnh đạo cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, đặc biệt trong công cuộc đổi mới đất nước. Tác phẩm này cung cấp một cái nhìn toàn diện và sâu sắc về mối quan hệ chặt chẽ giữa đổi mới, hội nhập và phát triển trong tư tưởng Hồ Chí Minh, đồng thời làm nổi bật những thành tựu và ý nghĩa lịch sử của công cuộc đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Cuốn sách mang lại cái nhìn mới mẻ và thấu đáo về tư duy và hành động đổi mới của Hồ Chí Minh, một nguồn cảm hứng sâu sắc và bài học quý giá cho thế hệ hiện tại và tương lai trong việc tiếp tục con đường phát triển của đất nước.

Nếu bạn cảm thấy thông tin này hữu ích, hãy mua sách và đọc nó chi tiết hơn. Điều này sẽ giúp bạn hỗ trợ tác giả. Các cuốn sách hấp dẫn khác cũng chờ bạn tại https://TuClass.com/sach

Tác giả