Tựa sách

Lý Luận Chung Về Hình Thái Nhà Nước Và Pháp Luật

Mô tả ngắn

“Lý Luận Chung Về Hình Thái Nhà Nước Và Pháp Luật” là một nghiên cứu toàn diện về nhà nước và pháp luật, phản ánh các đổi mới chính trị-xã hội, dựa trên lý luận Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, chia thành 25 chương.

Tác giả

Giá bán:

Cuốn “Lý Luận Chung Về Hình Thái Nhà Nước Và Pháp Luật” là một công trình nghiên cứu sâu sắc về hai hiện tượng xã hội quan trọng: nhà nước và pháp luật. Khoa học pháp lý này phản ánh những thay đổi và động lực trong đời sống chính trị và xã hội, đồng thời đề cập đến sự ảnh hưởng của chúng lên nhà nước và pháp luật.

Cuốn sách được biên soạn dựa trên lý luận Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, cũng như quan điểm đổi mới của Đảng về nhà nước và pháp luật. Những nguyên lý và quan điểm này đóng vai trò cơ sở phương pháp luận trong nghiên cứu và giảng dạy về nhà nước và pháp luật. Với kinh nghiệm thực tiễn lâu năm, các tác giả đã đóng góp những hiểu biết sâu sắc trong lĩnh vực này.

Sách bao gồm 25 chương, chia thành ba phần chính: phần mở đầu, phần về nhà nước và phần về pháp luật. Mỗi phần đề cập đến những vấn đề cụ thể, phản ánh tính phức tạp, đa dạng và phong phú của nhà nước và pháp luật, cũng như các vấn đề tranh luận và quan điểm khác biệt.

Cuốn sách là tài liệu quan trọng cho những ai quan tâm đến lý luận nhà nước và pháp luật, cung cấp một cái nhìn toàn diện và sâu sắc về hai hiện tượng xã hội này. Các tác giả và nhà xuất bản kỳ vọng vào sự góp ý của độc giả để cuốn sách có thể hoàn thiện hơn trong các lần xuất bản sau.

Nếu bạn cảm thấy thông tin này hữu ích, hãy mua sách và đọc nó chi tiết hơn. Điều này sẽ giúp bạn hỗ trợ tác giả. Các cuốn sách hấp dẫn khác cũng chờ bạn tại https://TuClass.com/sach

Tác giả