Tựa sách

Phân tích triết học bản chất của tri thức toán học

Mô tả ngắn

Cuốn sách “Phân Tích Triết Học Bản Chất Của Tri Thức Toán Học” của PGS, TS. Vũ Văn Viên là một tác phẩm triết học sâu sắc

Tác giả

31.000 

31.000 

Giá bán:

Cuốn sách “Phân Tích Triết Học Bản Chất Của Tri Thức Toán Học” của PGS, TS. Vũ Văn Viên là một tác phẩm triết học sâu sắc, khám phá mối quan hệ giữa triết học và toán học. Sách phân tích sự gắn kết giữa hai lĩnh vực này, chỉ ra làm thế nào triết học định hình và hướng dẫn sự phát triển của toán học, trong khi toán học cũng góp phần vào việc hình thành và củng cố các nguyên lý triết học.

Tác phẩm này đi sâu vào bản chất trừu tượng của toán học, làm sáng tỏ sự phát triển của nó qua các giai đoạn, từ sự phát triển đối tượng cho đến phương pháp luận. Sách cũng nêu bật tầm quan trọng của việc áp dụng quan điểm triết học duy vật biện chứng trong việc luận giải và vận dụng tri thức toán học vào thực tiễn, đồng thời đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái của chủ nghĩa duy tâm siêu hình.

Tác giả