Tựa sách

Quan hệ Việt Nam – Liên Xô (1917 – 1991) những sự kiện lịch sử

Mô tả ngắn

Cuốn sách “Quan hệ Việt Nam – Liên Xô (1917 – 1991) những sự kiện lịch sử” nghiên cứu mối quan hệ lịch sử giữa Việt Nam và Liên Xô từ 1917 đến 1991. Tác phẩm chiếu sáng tác động của Cách mạng Tháng Mười đối với Cách mạng Việt Nam, mối liên kết qua Quốc tế Cộng sản, và ảnh hưởng sâu rộng của Liên Xô đối với đào tạo lãnh đạo cách mạng Việt Nam, bao gồm cả Hồ Chí Minh. Sách là tài liệu quý giá cho nghiên cứu lịch sử và quan hệ quốc tế.

Tác giả

Giá bán:

Cuốn sách “Quan hệ Việt Nam – Liên Xô (1917 – 1991) những sự kiện lịch sử” là một công trình nghiên cứu chuyên sâu về mối quan hệ lịch sử giữa Việt Nam và Liên Xô từ sau Cách mạng Tháng Mười năm 1917 đến năm 1991. Mối quan hệ này bắt đầu từ các tiếp xúc đầu tiên giữa hai dân tộc vào giữa thế kỷ XIX, nhưng chỉ thực sự phát triển mạnh mẽ sau Cách mạng Tháng Mười.

Cuốn sách làm sáng tỏ tác động sâu rộng và quan trọng của Cách mạng Tháng Mười đối với Cách mạng Việt Nam, đặc biệt là việc vạch ra con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc Việt Nam. Qua đó, tác giả cũng giải thích về những cuộc tiếp xúc đầu tiên giữa Liên Xô và Việt Nam thông qua Quốc tế Cộng sản, với tên tuổi và hoạt động của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc.

Sách cũng nhấn mạnh vai trò to lớn của Liên Xô trong việc hỗ trợ và đào tạo các nhà cách mạng cộng sản cho Việt Nam. Đặc biệt, cuốn sách đi sâu vào vai trò của những cựu sinh viên Việt Nam được đào tạo tại Liên Xô, những người đã trở thành lãnh đạo cách mạng xuất chúng, nhà khoa học tài ba, và đặc biệt là Hồ Chí Minh – vị Chủ tịch đầu tiên của nước Việt Nam độc lập.

“Quan hệ Việt Nam – Liên Xô (1917 – 1991) những sự kiện lịch sử” là một tài liệu quý giá, không chỉ cho những người nghiên cứu lịch sử, mà còn cho bất kỳ ai quan tâm đến quan hệ quốc tế và lịch sử Việt Nam trong thế kỷ XX.

Nếu bạn cảm thấy thông tin này hữu ích, hãy mua sách và đọc nó chi tiết hơn. Điều này sẽ giúp bạn hỗ trợ tác giả. Các cuốn sách hấp dẫn khác cũng chờ bạn tại https://TuClass.com/sach

Tác giả