Tựa sách

Quy hoạch Tuyến tính

Mô tả ngắn

“Quy hoạch Tuyến tính” là cuốn sách chi tiết và toàn diện về quy hoạch tuyến tính, một lĩnh vực quan trọng trong toán học ứng dụng và nghiên cứu hoạch định. Cuốn sách giới thiệu các khái niệm cơ bản, phân tích phương án tối ưu, và các thuật toán như đơn hình và đối ngẫu. Nó cũng khám phá ứng dụng thực tế trong bài toán vận tải. Sách phục vụ cho sinh viên, nhà nghiên cứu và người làm việc trong các lĩnh vực đòi hỏi kỹ năng tối ưu hóa và hoạch định.

Tác giả

Giá bán:

“Quy hoạch Tuyến tính” là một cuốn sách hướng dẫn toàn diện và sâu sắc về một lĩnh vực quan trọng trong toán học ứng dụng và nghiên cứu hoạch định. Cuốn sách này cung cấp một cái nhìn tổng quan và chi tiết về quy hoạch tuyến tính, một phương pháp quan trọng trong việc giải quyết các bài toán tối ưu hóa.

Chương đầu tiên giới thiệu về bản chất của bài toán quy hoạch tuyến tính, đặt nền móng cho những chương tiếp theo. Chương thứ hai đi sâu vào tính chất của tập phương án và tập phương án tối ưu, cung cấp kiến thức cần thiết để hiểu sâu hơn về cách thức mà các giải pháp được hình thành và lựa chọn.

Chương ba tập trung vào phương pháp đơn hình và các thuật toán liên quan, một công cụ cực kỳ hữu ích trong việc giải quyết bài toán quy hoạch tuyến tính. Tiếp theo, chương bốn mở rộng vấn đề sang quy hoạch tuyến tính đối ngẫu và thuật toán đơn hình đối ngẫu, cung cấp một cái nhìn sâu sắc vào mối quan hệ giữa các bài toán nguyên thủy và đối ngẫu.

Cuối cùng, chương năm khám phá bài toán vận tải và thuật toán thế vị, một ứng dụng quan trọng của quy hoạch tuyến tính trong thực tế. “Quy hoạch Tuyến tính” không chỉ là một nguồn tài nguyên học thuật cho sinh viên và nhà nghiên cứu, mà còn là một hướng dẫn hữu ích cho những người làm việc trong các lĩnh vực yêu cầu kỹ năng hoạch định và tối ưu hóa.

Nếu bạn cảm thấy thông tin này hữu ích, hãy mua sách và đọc nó chi tiết hơn. Điều này sẽ giúp bạn hỗ trợ tác giả. Các cuốn sách hấp dẫn khác cũng chờ bạn tại https://TuClass.com/sach

Tác giả