Tựa sách

Tôn giáo và chính sách tôn giáo ở Việt Nam

Mô tả ngắn

Cuốn “Tôn giáo và chính sách tôn giáo ở Việt Nam” cung cấp cái nhìn toàn diện về tín ngưỡng, tôn giáo và chính sách tôn giáo ở Việt Nam. Sách mô tả sự quan tâm của Đảng và Nhà nước trong việc bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn trọng giá trị tôn giáo qua các giai đoạn lịch sử, từ Cách mạng Tháng Tám 1945 đến thời kỳ đổi mới. Nội dung sách bao gồm giới thiệu các tôn giáo chính và phân tích chính sách tôn giáo, hữu ích cho cán bộ, đảng viên và người quan tâm.

Tác giả

Giá bán:

Cuốn sách “Tôn giáo và chính sách tôn giáo ở Việt Nam” cung cấp một cái nhìn toàn diện về sự đa dạng của tín ngưỡng và tôn giáo tại Việt Nam, nơi hơn 90% dân số theo một hình thức tín ngưỡng hoặc tôn giáo. Cuốn sách này nêu bật sự quan tâm của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong việc đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo, đồng thời đề cập đến các chính sách tôn giáo thông qua các giai đoạn lịch sử khác nhau. Đặc biệt, sách đánh giá cao vai trò của chính sách tôn giáo trong các thành tựu quan trọng của dân tộc, từ Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đến việc tái thiết quốc gia sau chiến tranh.

Trong thời kỳ đổi mới, sách chi tiết việc áp dụng chính sách mới đối với tôn giáo, nhấn mạnh sự tôn trọng và phát huy giá trị của tôn giáo trong xã hội. Đồng thời, cuốn sách cũng đề cập đến những thách thức và những hạn chế trong việc thực hiện chính sách tôn giáo, cũng như những cải thiện cần thiết.

Cuốn sách được chia thành hai phần chính. Phần đầu tiên tập trung vào việc giới thiệu các tín ngưỡng và tôn giáo chính tại Việt Nam, bao gồm Phật giáo, Công giáo, Tin lành, Hồi giáo, Cao Đài, và Phật giáo Hòa Hảo. Phần thứ hai trình bày về chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử, với một sự nhấn mạnh đặc biệt vào giai đoạn từ khi đổi mới đến nay.

Cuốn sách này không chỉ dành cho cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị mà còn là tài liệu quý giá cho những ai quan tâm đến vấn đề tôn giáo và chính sách tôn giáo ở Việt Nam.

Cuốn sách “Tôn giáo và chính sách tôn giáo ở Việt Nam” là một tác phẩm biên soạn quan trọng, phản ánh sự đa dạng về tín ngưỡng và tôn giáo tại Việt Nam, nơi hơn 90% dân số có niềm tin tín ngưỡng hoặc tôn giáo. Cuốn sách mô tả sự quan tâm liên tục của Đảng và Nhà nước Việt Nam đối với các vấn đề tôn giáo và việc thực hiện các chính sách tôn giáo phù hợp trong từng giai đoạn lịch sử, nhằm tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo.

Cuốn sách đánh giá cao tác động tích cực của chính sách tôn giáo đối với các thành tựu quốc gia, từ Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đến những nỗ lực tái thiết sau chiến tranh. Trong bối cảnh đổi mới và hội nhập quốc tế, Đảng và Nhà nước đã đề ra chính sách mới, nhấn mạnh việc tôn trọng tự do tín ngưỡng và phát huy những giá trị đạo đức, văn hóa của tôn giáo. Sách cũng chỉ ra những thách thức và hạn chế cần khắc phục trong công tác tôn giáo.

Nội dung sách gồm hai phần chính: Phần thứ nhất giới thiệu về tín ngưỡng và tôn giáo tại Việt Nam, bao gồm Phật giáo, Công giáo, Tin lành, Hồi giáo, Cao Đài, và Phật giáo Hòa Hảo. Phần thứ hai tập trung vào chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước qua các thời kỳ, đặc biệt là kể từ thời kỳ đổi mới. Cuốn sách cung cấp thông tin cần thiết cho cán bộ, đảng viên và những người quan tâm đến lĩnh vực tôn giáo ở Việt Nam, đồng thời kế thừa và phản ánh tính chất tổng quan của các nghiên cứu trước đó về đề tài này.

Nếu bạn cảm thấy thông tin này hữu ích, hãy mua sách và đọc nó chi tiết hơn. Điều này sẽ giúp bạn hỗ trợ tác giả. Các cuốn sách hấp dẫn khác cũng chờ bạn tại https://TuClass.com/sach

Tác giả